Hjem
  1. SKDE
  2. Om SKDE

Om SKDE

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) jobber med å synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenesten. Målet er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet uansett hvor pasientene bor.

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er en selvstendig enhet i Helse Nord RHF.

SKDEs oppdrag er å bidra til kvalitetsforbedring i helsetjenesten gjennom å gi økt kunnskap om behandlingskvalitet og forbruk i spesialisthelsetjenesten.

SKDE er et unikt sammensatt kompetansemiljø som blant annet består av spesialrådgivere, klinikere, analytikere og forskere. Våre ansatte utfører analyser på ulike nivåer i spesialisthelsetjenesten både tilknyttet Helse Nord RHF og nasjonalt. Vi har funksjon som rådgivende organ for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og lager Helseatlas som gir nasjonale oversikter over geografiske forskjeller i bruk av spesialisthelsetjenester. Vi har også flere pågående forskningsprosjekter.

SKDE er en tverrfaglig organisasjon med 27 ansatte, og har våre kontorer i 3.etasje i SIVA-bygget i Forskningsparken i Tromsø.

SKDE består av stab, forskere og to seksjoner med litt ulike arbeidsområder:

Analyseseksjonen

Gjennom analyser bidrar analyseseksjonen med relevant styringsinformasjon om ulike nivåer av spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. I tillegg har seksjonen ansvar for nasjonalt helseatlas som gir oversikt over forbruk av ulike helsetjenester i Norge.

Ansatte ved analyseseksjonen

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.

Medarbeidere ved nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre